รายชื่อการประสานงาน เรื่องยางพารา

การประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่แต่ละคนประสานงานแต่ละหน่วยงาน

หัวหน้าคลัสเตอร์

1.       ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา              คุณกันยา พงษ์พิศาล      081-489-7416

2.       ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการเกษตร                           คุณกัญญา ศรีนวลชาติ    087-717-2549

3.       ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการคมนาคม                        คุณดารนี ศุภธีรารักษ์     081-350-8594

4.       ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการทหาร                            คุณปวีณา สังข์ศรีอินทร์   086-992-4753

5.       ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการแพทย์และเครื่องสำอาง         คุณสุวิมล อินทะแสน      089-925-1613

6.       ผลิตภัณฑ์เพี่อที่พักอาศัยและเครื่องอุปโภค            คุณเนตรนภา สารสร้อย   085-865-0799

7.       ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม          คุณนุชนารถ โฉลกคงถาวร 083-057-8212

 

ผู้ประสานงานแบ่งตามกระทรวง/หน่วยงานฯ

1.       ก.คมนาคม                           คุณเดือนเพ็ญ อาจไธสง (อ้อ)       097-237-9069

2.       ก.สาธารณสุข/กทม.                 คุณพสุภา ชินวรโสภาค (ม่วง)       086-541-6594

3.       ก.อุตสาหกรรม                       คุณชัชฎาพร มีศรี (แนน)            081-602-4009

4.       สกว.                                  คุณชุมพล เยาวภา                   099-106-5544

5.       ม.สงขลานครินทร์ (สกว./สอว./อก.) คุณตรีภพ พินันท์โสติกุล (แมน)    089-463-9688

6.       ก.ศึกษาธิการ                         คุณนวมินทร์ สงวนหมู่ (น้ำมนต์)    062-953-5915

7.       ก.กลาโหม                            คุณปวีณา สังข์ศรีอินทร์ (ยุ้ย)       086-992-4753

8.       ก.เกษตรและสหกรณ์                คุณภูมินันท์ ทัดเทียม (บอย)        089-199-0994

9.       ภาคเอกชน                           คุณนุชนารถ โฉลกคงถาวร (นก)    083-057-8212

10.   หน่วยงานในสังกัด                   คุณพจนพร แสงสว่าง (ปั๊ก)         084-788-6693

11.   ผู้ประสานงานภาพรวมและออแกไนซ์ คุณธนะชัย พละการมย์ (อ๊อด)   086-666-2564 ,คุณกมลวรรณ สุนทรเกตุ (แน๊ต) 084-104-4933 , คุณชลธิชา มากบุญ (กล้วย)     084-237-9968