ปกท. พาณิชย์ มาเยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และความต้องการใช้ประโยชน์จากยางพารา